Nocna opieka medyczna

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA W POZ

Pacjentów nie obowiązuje rejonizacja – chory może wybrać dowolną placówkę w województwie. Jeśli jednak stan zdrowia uniemożliwia mu dotarcie do przychodni i potrzebna będzie wizyta w domu – pacjent powinien poprosić o nią w placówce zabezpieczającej opiekę całodobową dla jego terenu.

1. NZOZ Kraków-Południe                       Kraków, ul. Kutrzeby 4            tel. 12 656 10 07
2. Szpital Św. Rafała w Krakowie          Kraków, ul. Bochenka 12       tel. 12 629 88 00

3. OPC Spółka z o.o. sp. k.                       Gdów 402                                   tel. 12 346 24 05
 

Szanowni Państwo !
Prosimy o zapoznanie się z podanymi poniżej zasadami korzystania z nocnej i świątecznej opieki medycznej.

ABC NOCNEJ I ŚWIATECZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

  • NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA W POZ

Jeśli po zamknięciu Państwa przychodni w dni powszednie, w soboty i niedziele lub w inne dni ustawowo wolne od pracy poczują się Państwo źle, mogą Państwo uzyskać konsultację lekarską w ramach całodobowej opieki medycznej. Jest to przedłużenie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej podstawowej opieki zdrowotnej. Jeżeli są Państwo ubezpieczeni, mogą Państwo korzystać z tej pomocy bezpłatnie i bez skierowania. Należy pamiętać, aby posiadać przy sobie aktualny dowód ubezpieczenia.

  • NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W POZ

W jakich sytuacjach mogą Państwo skorzystać z nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej (poz)? Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielane są uprawnionym pacjentom najczęściej w sytuacjach, gdy:

- mają Państwo istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i Państwa stan zdrowia.
- nie mają Państwo objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
- zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

Jeśli Państwa stan będzie wymagał dalszych konsultacji – podobnie jak u lekarza POZ otrzymają Państwo skierowanie do lekarza specjalisty. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

  • NOCNA I ŚWIĄTECZNA WYJAZDOWA OPIEKA MEDYCZNA W POZ

Co zrobić, jeśli nie są Państwo w stanie samodzielnie udać się do lekarza?

Jeśli po godzinie 18.00 w soboty, niedziele i święta zachorują Państwo i ze względu na stan zdrowia nie będą mogli samodzielnie przyjść do poradni świadczącej ambulatoryjną pomoc lekarską, mogą Państwo zatelefonować i poprosić o przyjazd lekarza lub pielęgniarki do domu.

Jak uzyskać informację na temat miejsca, gdzie pełniona jest opieka całodobowa?

Informacje na ten temat otrzymają Państwo od lekarza pierwszego kontaktu. Przychodnia, do której Państwo należą, może zorganizować opiekę całodobową u siebie lub zlecić ją innej placówce. W każdej przychodni POZ w widocznym miejscu powinna być umieszczona informacja, gdzie pacjenci mogą zgłaszać się po pomoc w nocy, niedziele i święta. Jeśli ktoś z Państwa nie zna jeszcze adresu i numeru telefonu do placówki, w której w razie potrzeby może uzyskać nocną opiekę lekarską i pielęgniarską, powinien niezwłocznie sprawdzić te dane, by w wypadku nagłego zachorowania wiedzieć, dokąd powinien się udać. W sytuacji gdy zgłoszą się Państwo do lekarza, który nie ma umowy z Państwa lekarzem POZ – może on odmówić udzielenia pomocy, jeśli nie jest to zagrożenie życia.

Czego nie uzyskają Państwo w ramach nocnej świątecznej opieki medycznej w poz?

Ze świadczeń w ramach nocnej świątecznej opieki medycznej w poz, (w tym także z świadczeń szpitalnego oddziału ratunkowego i pogotowia ratunkowego) nie należy korzystać celem uzyskania:

- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
- recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniami przewlekłymi
- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
- skierowania na badania diagnostyczne
- skierowania do specjalisty

Wszystkie powyższe świadczenia dostępne są u Państwa lekarza pierwszego kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

  • POGOTOWIE RATUNKOWE

Pomoc w stanach zagrożenia życia.

Pogotowie Ratunkowe prowadzi w warunkach poza szpitalnych czynności medyczne mające na celu ratowanie osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz transportuje pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izby Przyjęć lub bezpośrednio do placówki prowadzącej specjalistyczne leczenie (np. oddziału kardiologii inwazyjnej, oddziału oparzeniowego itp.). Szczególną formą doraźnej pomocy medycznej jest lotnicze pogotowie ratunkowe, o którego użyciu decyduje zawsze dyspozytor medyczny.

Kiedy powinni Państwo wezwać pogotowie ratunkowe?

Wezwanie pogotowia powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Do takich przypadków należą np. utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły, ostry ból, zaburzenie rytmu serca, rozległa rana, będąca efektem urazu.

W jaki sposób możemy wezwać pogotowie?

Aby wezwać pogotowie, powinni Państwo zadzwonić pod numer telefonu 999 lub 112. O wysłaniu karetki decyduje przeszkolony dyspozytor, który zada Państwu kilka pytań, podczas których należy podać:

- dokładne miejsce zdarzenia ( adres, lokalizację);
- powód wezwania karetki
- krótki, dokładny opis sytuacji – co się stało ( rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych);

- kto potrzebuje pomocy ( imię i nazwisko, wiek, płeć);
- kto wzywa karetkę ( imię i nazwisko, numer telefonu);
- by usprawnić dojazd karetki, należy podać dyspozytorowi punkty orientacyjne, charakterystyczne miejsce, np. kościół, posterunek policji itp. Wezwanie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez dyspozytora słowami : „wezwanie przyjęte”.