WZNOWIENIE REALIZACJI SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH U DZIECI

WZNOWIENIE REALIZACJI SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH U DZIECI

Zgodnie z zaleceniami MinistraZdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w oparciu o stanowiska Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz kluczowych instytucji zdrowia publicznego (WHO, CDC, NHS, NCIRS) wznawiamy realizację wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia.

Wznawiamy szczepienia ochronne u dzieci w pełnym zakresie. Pielęgniarki szczepiące oraz sekretarki medyczne będą telefonicznie kontaktować się z rodzicami dzieci w celu ustalenia terminu zgłoszenia się na wizytę szczepienną. W pierwszej kolejności będą wzywane dzieci urodzone w 2020 roku następnie w latach wcześniejszych tj. 2019, 2018, 2017 itd.

Szczepienie można przeprowadzić jeżeli:

brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);

zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.

Szczepienia nie można przeprowadzić jeżeli:

w domu znajduje się osoba:
- z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie,
- kwarantannowana,
- poddana izolacji w warunkach domowych.


Zasady bezpieczeństwa, w czasie szczepienia w okresie pandemii koronawirusa SARC-CoV-2:

dzieci na wizytę szczepienną umawiane będą wyłącznie telefonicznie, indywidualnie, na określoną godzinę (separacja czasowa),

w trakcie umawiania na wizytę szczepienną (teleporada) zostanie przeprowadzony wywiad epidemiologiczny dotyczący stanu zdrowia dziecka, rodziców, współmieszkańców oraz wstępna kwalifikacja do szczepienia.

z dzieckiem na wizytę szczepienną może przyjść tylko jedna osoba, (rodzic/opiekun) bez objawów infekcji.

Po zgłoszeniu się do placówki zostanie dokonany pomiar temperatury ciała dziecka, rodzica/opiekuna i zostanie przeprowadzony wywiad uzupełniający/weryfikujący, w przypadku braku przeciwwskazań personel skieruje do wyznaczonego gabinetu lekarskiego.

szczepienia wykonywane będą w wydzielonych gabinetach, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji (separacja przestrzenna).

Po wykonanym szczepieniu dziecko i rodzic/opiekun przebywa nadal w gabinecie i jest poddany nadzorowi przez personel medyczny.

Opuszczenie gabinetu może nastąpić wyłącznie na wezwanie personelu medycznego w celu uniknięcia przypadkowego kontaktu z innymi pacjentami przebywającymi aktualnie w placówce.

Na wizytę szczepienną z dzieckiem można zgłosić się tylko w ustalonym telefonicznie terminie. W razie spóźnienia się na wizytę, może zaistnieć konieczność ustalenia nowego terminu wizyty. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się na wizytę szczepienną w ustalonym terminie (niezależnie od przyczyny) prosimy o niezwłocznie poinformowanie telefonicznie recepcji o rezygnacji z wizyty. Wizyta szczepienna trwa około 30 minut. Rodziców/opiekunów prosimy o zabranie ze sobą Książeczki Zdrowia Dziecka.

 

Dziękujemy za współpracę
Zespół Centrum Medycznego Diamed